Prijedlog urbanističkog plana uređenja turističke zone

29.11.2016

Prijedlog urbanističkog plana uređenja turističke zone "Bi Village" - druga ponovna javna rasprava- Obrazloženje plana- Odredbe za provođenje plana - Korištenje i namjena površina- Prometna mreža- Elektroenergetska, telekomunikacijska i plinovodna mreža- Vodovodna mreža i mreža odvodnje otpadnih i oborinskih voda- Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina- Oblici korištenja- Način i uvjeti gradnje

2016

Arhiva