POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA POSTAVLJANJE URBANE OPREME

22.02.2019

Sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske Županije broj 6i08, 5/10, 3ll5), za postavljanje urbane opreme (kiosci, pokretne naprave štandovi, ugostiteljske terase i dr.) na nekretninama na podrudju Općine Fažana potrebno je ishodovati rješenje nadležnog upravnog tijela.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani za:
- obavljanje djelatnosti na pokretnim napravama (štandovi, kiosci i dr.) te
- zauzimanje javne powšine radi postavljanja ugostiteljskih terasa
na području Opžine Fažana tijekom ljetne turističke sezone 2019. godine da dostave svoje
zahtjeve.

U zahtjevuje potrebno navesti djelatnost, plan i program rada.
Rok za dostavu zahtjeva je 20.03.2019. godine.
Zahtievi predani nakon navedenoq roka nede se uzeti u razmatranie.

2019

Arhiva