Poziv na 27. sjednicu vijeća

14.11.2011

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati  u petak, 18. studenog 2011. godine  u 19,00_sati  u  Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći: D   N   E   V   N    I        R   E   D 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća 2. Vijećnička pitanja 3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade 4. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Fažana za 2010. godinu 5. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina 6. Prijedlog  Rješenja o osnivanju Povjerenstva za popis birača 7. Prijedlog Odluke o visini zakupnine za prostor i opremu športske dvorane u Osnovnoj školi Fažana 8. Razno. Predsjednik:Damjan Milekić

2011

Arhiva