Poziv na 24. sjednicu vijeća

13.07.2011

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, _20. srpnja 2011. godine u 18,00_sati u Fažani, 43. Istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 22. i 23. sjednice Općinskog vijeća 2. Vijećnička pitanja 3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne, uvjetne suglasnosti na Prijedlog Ugovora o provedbi razvojnog programa „Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina – Monumenti 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o. Fažana 5. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove Dječji vrtić Sunce – Fažana 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina 7. Razno PREDSJEDNIK Damjan Milekić

2011

Arhiva