Plan prijema u službu JUO Općine Fažana za 2017. godinu

02.01.2017

Na temelju članka 93., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i čl. 56. Statuta Općine Fažana (službene novine Istarske županije 10/13), Načelnica Općine Fažana 27.12.2016. donosi: Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Fažana za 2017. godinu Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana za 2017. godinu

2017

Arhiva