Oglas za prijem u službu

12.04.2019

Na osnovi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

ADMINISTRATIVNI REFERENT– 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Stručno znanje:
- srednja stručna sprema,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Fažana (www.fazana.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Općine Fažana objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:
- životopis
- preslik dokaza o srednjoj stručnoj spremi
- preslik domovnice i osobne iskaznice
- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, uključujući preslik podataka o zaposlenju i stažu), odnosno potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona)-preslik
- izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi-preslik
- preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu

Traženi dokumenti se dostavljaju u preslici, a izvornici će biti traženi od kandidata u slučaju prijama u službu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.


Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, na adresu: Općina Fažana, 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana, s naznakom: „Oglas za prijam u službu“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima postupka natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Pročelnik:
Ivan Orović, dipl.iur.