Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fažana

29.11.2016

Općina Fažana je dana 22. studenog 2016. godine donijela Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana. Odluka je u cijelosti objavljena na oglasnoj ploči Općine Fažana i na web stranici Općine Fažana, www.fazana.hr. Dodatne informacije u svezi Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana, na tel: 382-107. Odluka - utjecaj na okoliš - V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fažana

2016

Arhiva