Obavijest prestanka rada društva Brionka Fažana

27.08.2019

Na osnovi članka 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 10/2013),  načelnik Općine Fažana, izdaje sljedeću O B A V I J E S T

Općina Fažana, polazeći od ostvarivanja ciljeva transparentnosti institucija javne - lokalne vlasti i učinkovitosti upravljanja javnim sredstvima, te ostvarivanja prava na pristup informacijama svih građana i žitelja Općine Fažana, ovim putem obavještava ukupnu javnost, da sa danom 26. kolovoza 2019. godine, prestaje sa radom društvo Brionka Fažana na adresi 52212 Fažana, Titova riva 3, temeljem iskazane inicijative društva PULJANKA – BRIONKA d.o.o. u stečaju, za raskid ugovora o najmu u Fažani na naznačenoj adresi, te sve nakon provedenog stečaja istog društva.

Općina Fažana i ovim putem, nastoji u svemu osigurati, ukupnu otvorenost svih svojih tijela vlasti prema građanima, te nadalje informira sve građane i žitelje Općine Fažana da će u razumnom roku, sukladno zakonskim odredbama kao i važećim općim aktima Općine Fažana provesti postupak natječaja za zakup poslovnog prostora, u vlasništvu Općine Fažana, na adresi 52212 Fažana, Titova riva 3.

S poštovanjem

Načelnik Radomir Korać

2019

Arhiva