Obavijest o promjeni datuma održavanja javne rasprave o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana

01.03.2022

Obavijest o promjeni datuma održavanja javne rasprave o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana: NOVA OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE STAVLJANJA VAN SNAGE DIJELA UPU FAŽANA

25.02.2022

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114718, 39/19, 98/19) i Zaključka o utvrđivanju prijedloga stavljanja van snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Fažana za ponovnu javnu raspravu Načelnika Općine Fažana, Klasa: 350-02/21-01/2, Urbroj: 2168/08-02/00-22-32, od 10. veljače 2022. godine, objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana

           

I

Ponovna javna rasprava o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana održat će se u razdoblju od 09. ožujka 2022. godine do 16. ožujka 2022. godine.

II

Prijedlog stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana, bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Vijećnice Općine Fažana svakog radnog dana, osim utorka, od 08,00 do 14,00 sati, a utorkom od 14,00 do 17,00 sati, kao i na web stranici Općine Fažana.

III

Javno izlaganje prijedloga plana održat će se u Multimedijalnom centru u Općini Fažana, dana 16. ožujka 2022. godine, s početkom u 16,00 sati.

 

IV

Sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi ostvaruje se na način da se osigurava pravo pristupa na javni uvid, upisivanje primjedbi i prijedloga u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen javnom uvidu, postavljanje pitanja tijekom javnog izlaganja, davanje primjedbi u zapisnik na javnom izlaganju ili upućivanje istih nositelju izrade plana pisanih primjedbi i prijedloga u roku određenom u ovoj objavi.

Nadležna tijela i tijela jedinice lokalne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe  i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni na adresu Općine Fažana, Jedinstveni upravni odjel, 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na stavljanje van snage dijela Urbanističkog Plana naselja Fažana, mogu se dati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, do zaključno s 16. ožujka 2022. godine.

V

Ovom obavijesti stavlja se van snage Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana od 16. veljače 2022. godine KLASA: 350-02/21-01/2, URBROJ: 2168/08-02/00-22-33.

 

Klasa: 350-02/21-01/2                                                                       Jedinstveni upravni odjel

Urbroj: 2168/08-02/00-22-3 5                                                          Općine Fažana

Fažana, 01.ožujka 2022. godine

Svu dokumentaciju o ponovnoj Javnoj raspravi preuzmite ovdje.

2022

Arhiva