Obavijest o odvozu prikupljenog krupnog otpada

27.01.2023

Pula Herculanea d.o.o. započinje sa akcijama prikupljanja glomaznog otpada „ sa kućnog praga“ na području Općine Fažana.
 
Glomazni otpad: kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad.
U glomazni otpad ne spada: električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad(salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža te fluorescentne cijevi) – ovaj se otpad može osobno donijeti na reciklažna dvorišta na području
Pule, Fažane ili Marčane.
 
Kontakt broj za besplatan odvoz glomaznog otpada sa Vaše adrese 052 541 597 u terminu od 7h do 14h.

TERMIN ODVOZA FAŽANA: 24.04.2023. -28.04.2023.

2023

Arhiva