Natječaj za prijam u službu - 3 radna mjesta

07.09.2022

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj 86/08, 6111 1, 4118, ll2l19) i članka 9.

Pravilnika o unutamjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opiine Fažana (Službene novine Istarske županije br. 1412022) službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

- VIŠI SAVJETNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - I izvršitelj/ica - na neodredeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

- STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO - I izvršitelj/ica - na neodredeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

- VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I IZGRADNJU - I izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Cjelokupni natječaj preuzmite u prilogu.

2022

Arhiva