Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

31.03.2022

Javno savjetovanje - Odluka o komunalnom redu

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine. U prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona propisana je obveza jedinica lokalne samouprave donijeti novu odluku o komunalnom redu. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju donosi odluku o komunalnom redu sukladno odredbi čl. 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20). Postojećom Odlukom o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 06/2008-pročišćeni tekst, 5/2010 i 3/2015), propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Fažana, prije donošenja naprijed naznačenog Zakona.

Kroz provedbu starog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. od 36/95 do 36/15) u dijelu koji se odnosi na postupanje komunalnih redara, uočeni su nedostatci koji su posljedično ograničavali obavljanje samog nadzora. Novi Zakon o  komunalnom gospodarstvu osigurao je normativne uvjete kako bi se nejasnoćei nedostaci uočeni u provedbi nadzora  komunalnih redara po starom Zakonu razriješili te kako bi se poboljšali uvjeti za provedbu komunalnog reda.
Slijedom navedenog, radi usklađenja Odluke o komunalnom redu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te što učinkovitijeg provođenja komunalnog reda i mjera za njegovo održavanje, potrebno donijeti novu Odluku o komunalnom redu. Predloženim nacrtom Odluke o komunalnom redu propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Fažana za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te
održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda te prekršajne odredbe.


S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općina Fažana, svrsishodno je provesti savjetovanje sa  zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 31. ožujka 2022. godine do 30. travnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr .

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Fažana, na razmatranje i usvajanje.

2022

Arhiva