Javno savjetovanje – nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

04.11.2022

Odredbom članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/2022) – dalje u tekstu Zakon)  određeno je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj, ovdje Općina Fažana kao jedinica lokalne samouprave, putem upravnog tijela općine, općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Nadalje se određuje da je Jednostavna nabava - nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. Zakona.

Odredbom članka 12. Zakona određeno je da se isti ne primjenjuje na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK - 26.540,00 EUR, odnosno radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 HRK - 66.360,00 EUR .

Naručitelj je nadalje obvezan navedeni opći akt, te sve njegove kasnije promjene objaviti na službenim internetskim stranicama.
Visoki upravni sud RH je dana 24. listopada 2022. godine svojom presudom pod Poslovnim brojem: Usoz-148/20-15 ukinuo Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Fažana ("Službene novine Istarske županije" 11/17.) koji je donesen kao opći akt od strane izvršnog tijela Općine Fažana, a takva ovlast prema ocjeni Suda pripada predstavničkom tijelu
jedinice lokalne samouprave Ovlast za donošenje predmetnog Pravilnika rezervirana je za Općinsko vijeće Općine Fažana,
sve temeljem članka 38. Statuta Općine Fažana-Fasana („Službene novine Istarske županije“ broj 25/2022),
Ovim nacrtom prijedloga Pravilnika (dalje u tekstu: Nacrt), uz utvrđene odredbe, smjeralo se uređenju postupaka jednostavne nabave i to - Ograničeno prikupljanje ponuda, odnosno Izravno ugovaranje. (članci 4. do 6. Nacrta), provedba postupaka jednostavne nabave (čl.7. do 9. Nacrta), kriterija za odabir ponude u postupku jednostavne nabave (čl.11. Nacrta), te
sklapanja i izvršenje ugovora i registra ugovora jednostavne nabave (čl. 12. do 14. Nacrta). Obzirom na razumljiv interes svih žitelja Općine Fažana, za pitanja koja se reguliraju Nacrtom, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge
zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Pravilnika.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 04. studenog 2022. do 12. studenog 2022. godine, u kojem periodu svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na nacrt prijedloga Pravilnika, putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.ht.hr .

Utvrđeni rok od 8 (osam) dana za provedbu javnog savjetovanja određen je zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile naprijed obrazloženim ukidanjem važećeg Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Fažana ("Službene novine Istarske županije" 11/17.) te o velikom broju postupaka pokrenutih po odredbama istog koji se imaju dovršiti.
Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija prijedloga Pravilnika proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Fažana, na razmatranje i usvajanje.

KLASA:406-01/22-01/1
URBROJ:2168-08-01/01-22-1
Fažana, 04.11.2022. godine

OPĆINA FAŽANA

2022

Arhiva