Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini

07.04.2022

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provodi udruga, Zajednica sportskih udruga Fažana - ZSUF i Općina Fažana raspisuje:

JAVNI POZIV

za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Zajednica sportskih udruga Fažane objedinjuje i predlaže, a Općina Fažana u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva mogu biti dostvljeni od strane sportskih udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu i moraju se odnositi za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
Promocija sporta, sportskih aktivnosti
Organizacija i suorganizacija i poticaj sportskih aktivnosti
treninzi i natjecanja sportaša
sport učenika
sportsko rekreacijske aktivnosti građana
organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi značajnih za općinu Fažana
Funkcioniranje sustava sporta - rad sportske Zajednice
Zadovoljavanje zajedničkih potrebama u sportu

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su ujedno i članice Zajednice sportskih udruga Fažane, sa sjedištem/prebivalištem u općini Fažana, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.
odnosno je njihova aktivnosti usmjerene prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bit će odbijena.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave.
Protiv korisnika financiranja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta nesmije se voditi kazneni postupak i nesmije biti pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela.

IV.
Pisane prijedloge prijavitelja programa, isključivo ispunjene računalom, za izradu Programa javnih potreba moraju se dostaviti na posebnim obrascima
Obrazac opisa programa ili projekta (B1)
Obrazac proračuna finaciranja godišnjeg programa (B2)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Također, prijave na javni poziv ZSUF moraju sadržavati sve priloge-dokumentaciju kako je navedno u popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu kako je navedeno u UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE.
Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati na natječaj u papirnatom obliku.
Dostavlja se preporučeno poštom ili osobno. Propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i dostavljeni u izvorniku, u broju primjeraka koji je propisan uvjetima natječaja.
Obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija biti će objavljena na službenim stranicama
Općine Fažana: www.fazana.hr .

VII.
Prijave na Javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
"NE OTVARATI - PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE FAŽANA ZA 2022. GODINU na adresu:

Zajednica sportskih udruga Općine Fažana
43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana
Rok za podnošenje prijava, istječe 20.4.2022. godine u 15:00 sati.

VIII.
Prijava programa koja ne udovoljava uvjetima (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu i/ili potpisanu dokumentaciju i/ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz poziva), neće se razmatrati.

IX.
Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa, izvršiti stručno Povjerenstvo kojeg utvrđuju Općinska Načelnica i ovlaštena osoba za zastupanje Zajednice Sportskih Udruga Fažane. Povjerenstvo će izvršit odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu.

X.
S Podnositeljima prijave čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u sportu na području Općine Fažana za 2022. godinu sklopiti će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Općine Fažana za 2022. godinu.

U Fažani, 4.4.2022. godine
Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Predsjednik ZSUF
Bojan Skočilić

2022

Arhiva