Aktualni građevinski radovi

17.11.2011

I. Rekonstrukcija zgrade Kino dvorane u naselju Fažana S najpovoljnijim ponuditeljem: ĐURKIN d.o.o., Čakovec, Braće Graner 1, sklopljen je ugovor o Izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Kino dvorane u Općini Fažana, na k.č.br. 785/1 i k.č.br. 785/2, k.o. Fažana. Vrijednost ugovorenih radova je 1.985.407,06 kn bez PDV-a, odnosno 2.442.050,68 kn sa PDV-om. II. Izgradnja prometnice unutar naselja Fažana, CESTA 1, sa pripadajućom infrastrukturomS najpovoljnijim ponuditeljem: VLADIMIR GORTAN d.d., Pazin, D. Trinajstića 10, sklopljen je ugovor o Izvođenju radova na izgradnji prometnice unutar naselja Fažana, CESTA 1, sa pripadajućom infrastrukturom.Vrijednost ugovorenih radova je 279.720,81 kn bez PDV-a, odnosno 344.056,60 kn sa PDV-om.III. Izgradnja oborinske odvodnje dijela ulice Dragonja u naselju ValbandonS najpovoljniji ponuditeljem : VLADIMIR GORTAN d.d., Pazin, D. Trinajstića 10, sklopljen je ugovor o Izvođenju radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela ulice Dragonja u naselju Valbandon.Vrijednost ugovorenih radova je 325.399,00 kn bez PDV-a, odnosno 400.240,77 kn sa PDV-om.IV. Izgradnja oborinske odvodnje dijela ulice Lavanda i ulice Ulika u naselju ValbandonS najpovoljniji ponuditeljem: VINTIJAN d.o.o. Pula, Vintijan 26, sklopljen je ugovor o Izvođenju radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela ulice Lavanda i ulice Ulika u naselju Valbandon.Vrijednost ugovorenih radova je 1.037.831,80 kn bez PDV-a, odnosno 1.276.553,12 kn sa PDV-om.

2011

Arhiva