Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Oglas za prijem u službu

Oglas za prijem u službu

Na osnovi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

ADMINISTRATIVNI REFERENT– 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Stručno znanje:
- srednja stručna sprema,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Fažana (www.fazana.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Općine Fažana objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:
- životopis
- preslik dokaza o srednjoj stručnoj spremi
- preslik domovnice i osobne iskaznice
- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, uključujući preslik podataka o zaposlenju i stažu), odnosno potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona)-preslik
- izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi-preslik
- preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu

Traženi dokumenti se dostavljaju u preslici, a izvornici će biti traženi od kandidata u slučaju prijama u službu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.


Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, na adresu: Općina Fažana, 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana, s naznakom: „Oglas za prijam u službu“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima postupka natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Pročelnik:
Ivan Orović, dipl.iur.

Pročitajte više

Dežurstvo povodom izbora

Dežurstvo povodom izbora

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Fažana dežurat će u prostorijama Općine Fažana (vijećnica) radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature i zaprimanja lista kandidata za izbore za vijeća nacionalnih manjina, koji će se održati 5. svibnja 2019. godine, prema rasporedu iz priloga.

Pročitajte više

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Fazana

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Fazana

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Fazana preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv na radnu sjednicu Općine Fažana

Poziv na radnu sjednicu Općine Fažana

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 18. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u ponedjeljak 01.04.2019. godine u 18:00 sati, u Opžinskoj vijećnici.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Objava natječaja za najuspješnije sportaše/ice općine Fažana u 2018. godini

Objava natječaja za najuspješnije sportaše/ice općine Fažana u 2018. godini

Zajednica sportskih udruga Fažane u suradnji sa Općinom Fažana tradicionalno početkom svake godine dodjeljuje nagrade najuspješnijim pojedincima i  ekipama u znak priznanja za rezultate postignute u prošloj godini.

Cilj tog izbora je popularizacija sporta, osobito među mladima, stimulacija najboljih sportaša, davanje pažnje sportu, sportskim djelatnicima i prvenstveno sportašima.

Upute, kriteriji i formular za prijavu nalaze se u prilogu.

Prijedlog dostaviti na ispunjenom formularu na adresu Zajednice: zsuf@fazana.hr, osobno ili e-mailom tajniku ZSUF-a (marino.tavra@gmail.com).

Rok predaje prijedloga je 31.3.2019. godine.

Predsjednik ZSUF
Bojan Skočilić

Pročitajte više

Glasnik Općine Fažana - ožujak 2019

Glasnik Općine Fažana - ožujak 2019

Službeni Glasnik Općine Fažana - ožujak 2019 preuzmite ovdje:

Službeni glasnik Općine Fažana

Pročitajte više

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetnistva Općine Fažana u 2019. Godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetnistva Općine Fažana u 2019. Godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetnistva Općine Fažana u 2019. godini.

Dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA POSTAVLJANJE URBANE OPREME

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA POSTAVLJANJE URBANE OPREME

Sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske Županije broj 6i08, 5/10, 3ll5), za postavljanje urbane opreme (kiosci, pokretne naprave štandovi, ugostiteljske terase i dr.) na nekretninama na podrudju Općine Fažana potrebno je ishodovati rješenje nadležnog upravnog tijela.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani za:
- obavljanje djelatnosti na pokretnim napravama (štandovi, kiosci i dr.) te
- zauzimanje javne powšine radi postavljanja ugostiteljskih terasa
na području Opžine Fažana tijekom ljetne turističke sezone 2019. godine da dostave svoje
zahtjeve.

U zahtjevuje potrebno navesti djelatnost, plan i program rada.
Rok za dostavu zahtjeva je 20.03.2019. godine.
Zahtievi predani nakon navedenoq roka nede se uzeti u razmatranie.

Pročitajte više

Edukacija Ministarstva gospodarstva za poziv vrijedan 150 milijuna kuna

Edukacija Ministarstva gospodarstva za poziv vrijedan 150 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 17. siječnja 2019. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poziv vrijedan 150 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondovi od 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:
Informativna radfionica
Pitanja i odgovoriZagreb, 28. siječanj 2019.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

javnost@mingo.hr

Pročitajte više

Javni poziv za financiranje programa, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana

Javni poziv za financiranje programa, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana

Objavljen je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode  udruge na području Općine Fažana za 2019. godinu.

Svu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv na 18. radnu sjednicu općinskog vijeća OF

Poziv na 18. radnu sjednicu općinskog vijeća OF

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 17. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u ponedjeljak 30.01.2019. godine u 18:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o dodjeli stipendija 2018/2019

Odluka o dodjeli stipendija 2018/2019

Donešena je odluka o dodjeli stipendija za 2018./2019. godinu.

Odluku preuzmite na linku.

Pročitajte više

Odluka suda

Odluka suda

Prenosimo odluku suda u prilogu.

Pročitajte više

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da dostave ponudu za održavanje mrežnih stranica Općine Fažana kao i Faceook stranice Općine Fažana.

Cjelokupni poziv preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u službu u JUO Općine Fažana i UPUTE kandidatima

NATJEČAJ za prijam u službu u JUO Općine Fažana i UPUTE kandidatima

Cijenjeni,

U tijeku je NATJEČAJ za prijam u službu u JUO Općine Fažana i UPUTE kandidatima.

Cjelokupni NATJEČAJ i UPUTE kandidatima u prilogu.

Pročitajte više

Udruga “Mijau” organizira akciju sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” organizira akciju sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim  veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka. Akcija  će započeti od 15. siječnja 2019,  zbog velike zainteresiranosti Građana i traje  cijelu veljaču, dakle do 28. veljače 2019. godine.  U koliko bude potrebno neke ambulante će akciju i produžiti u ožujku. Svi građani Istre imaju priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s velikim popustom, u partnerskim veterinarskim ambulantama diljem Istre. Cijena zahvata je od 160-205 za mužjake, te 205-250 kn za ženke ovisno o veterinarskoj ambulanti i spolu mačke. Napominjemo da su pune cijene sterilizacije bez popusta od 400-500 kn, ovisno od ambulante do ambulante u Hr. Zbog velikog interesa poželjno je naručiti se čim prije.
Veterinarske ambulante koje sudjeluju u akciji:

Veterinarska ambulanta Rovinj d.o.o.
Ulica Laste 9, Rovinj
tel: 052/813-214, 098/334-092                        
Područna ambulanta Žminj,
Matka Laginje 2R
 tel: 052/846-002, 098/334-092

Veterinarska ambulanta Istra vet d.o.o.
Gripole 68, Rovinj
Tel: 052/ 553 907; 098/ 606 178

Veterinar d.o.o. Pula
Krševanova Stancija 2, Pula
tel: 052/540-391, 098/440 188  

Pročitajte više

Plan prijema u službu za 2019. godinu

Plan prijema u službu za 2019. godinu

Plan prijema u službu za 2019. godinu.

Pročitajte više

Posude za zbrinjavanje otpada

Posude za zbrinjavanje otpada

Danas je Pula Herculanea d.o.o., kao javni pružatelj usluga zbrinjavanja otpada, započela sa povlačenjem posuda za miješani komunalni otpad i selektivni otpad s javnih površina na području Općine Fažana što je preduvjet za prelazak na novi sustav zbrinjavanja otpadom sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Za sve upite i pojašnjenja možete kontaktirati Pula Herculaneu d.o.o. na telefon 544-094 od ponedjeljka do subote od 07:00-13:00 sati.

Pročitajte više

Ponovna javna rasprava prijedloga V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana

Ponovna javna rasprava prijedloga V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana

Cijenjeni sumještani, u tijeku je ponovna javna rasprava prijedloga V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana, poziv na koju možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Proračun

Fažana TV

Kronika Općine Fažana